Luuka-mot (A Kashmiri Poem)

Dopmay

Yi gav lūka-mot
Lūka mətis kyah karizi
Yi čhu tufānah andɨ-god̩ rotsh
Apɨzis poz ta pəzis kor apuz
Zyaw nyanglə̄w tɨ əčhen ditsɨ pači

Gāmɨ-shahar yeli krekɨnād sapud
Mōsum bačɨ gəy dam-phuttẙ
Ta phryakh kheyi nōtvānav

Tse čhuy zan kunyar sanyōmut
Adɨ kava rōvukh pānsiy andar
Dopmay dapān hyenar hyetin grazin
Vyethi hund āb ti mā gav hokhyith?
Prath vati čhi vāndar kala tulith
Asān ta grāyi divān
Lači gilvān

Tse ditsɨth tshāl, mye lej və̄niji thaph
Nindrah trāvɨha ama sokh mā čhum
Kati kōr və̄tsɨs yath sahrāvas manz
Krenjlen āb barān, vatapeyd tshāran

Reshvāri hund Nunda mot kot sana gav
Mye vɨčhmay Lalded shām pətẙ
Ačhev khūn hārān
Shamshānan manz
Nāla divān
Bōz!

One response to “Luuka-mot (A Kashmiri Poem)”

  1. Fawzul-Kabiir Avatar
    Fawzul-Kabiir

    Dapān haz
    lukɨ mot gov anigoʈ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: